З січня 2004 р. кафедра гістології та ембріології розташовується на першому поверсі морфологічного корпусу. На даний час є 6 навчальних кімнат кафедри (у кожній з них може займатись 2 групи), які оснащені сучасною відеотелевізійною технікою для демонстрації мікропрепаратів. Кожне робоче місце викладача обладнане відеосистемою (мікроскоп, відеокамера, телевізор, комп’ютер), за допомогою якої студентам демонструються і пояснюються гістологічні препарати.

Ст. викл. І. Б. Гетманюк проводить практичне заняття для студентів спеціальності «Медицина» з використанням мультимедійних засобів навчання (2017 рік)

Доц. О. П. Андріїшин проводить практичне заняття для іноземних студентів з використанням мультимедійних засобів навчання (2017 рік)

Практичнi заняття i лекцiї забезпеченi необхiдними навчальними i методичними матерiалами: видрукувані методичнi вказiвки, лекцiї, iнструкцiї. На кафедрі навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисципліни ведеться українською та англійською мовами.

Колектив кафедри постiйно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Теоретичнi й практичнi знання на кафедрi отримують студенти чотирьох факультетiв – медичного (I, II курси), стоматологiчного (I, II курси), якi вивчають такi розділи дисциплiни: цитологiя, ембрiологiя, загальна та спецiальна гiстологiя.

Практичні заняття зі студентами проводяться відповідно до створених методичних розробок. Методика проведення занять зорієнтована, в першу чергу, на засвоєння знань і навичок, які необхідні для практичної роботи лікаря.

Студенти готуються до складання практичних навичок (2018 рік)

Студенти повнiстю забезпеченi методичною лiтературою, яка постiйно оновлюється i вдосконалюється. Викладачі кафедри пiдготували навчальні посiбники-атласи "Ультраструктура клiтин i тканин", "Ультраструктура основних компонентiв органiв систем органiзму", посiбник "Ембрiологiя", компакт-диск "Навчальнi матерiали з гiстологiї, цитологiї та ембрiологiї"," Анатомія та фізіологія з патологією"

Виконуючи заходи "Концепції розвитку Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського", на кафедрі відбулися значні зміни в навчальному процесі. Особлива увага в навчальному процесі вже з перших курсів приділяється практично орієнтованому навчанню згідно Z-системи. Всі навчальні матеріали розміщені на WEB-сторінці для різних факультетів українською та англійською мовами: робочі програми з календаризованими тематичними планами, розклади практичних занять та лекцій, графіки чергувань викладачів, методичні вказівки, матеріали для підготовки до практичних занять, матеріали для підготовки до лекцій, презентації лекцій, відеофільми та таблиці.

Доц. А. І. Довгалюк проводить практичне заняття для студентів спеціальності «Медицина» з розділу «Спеціальна гістологія» з використанням мультимедійних засобів навчання (2017 рік)

Доц. Л. В. Якубишина проводить практичне заняття для студентів (2018 рік)

Проведена значна робота по впровадженню і удосконаленню тестового контролю знань студентів за системою Moodle. Викладачі кафедри створили банк тестових завдань з попереднього тестування за системою „Moodle” (250 тестів на кожне практичне заняття), тести до незалежного семестрового екзаменаційного тестування.

Для щоденного контролю знань студентів викладачами кафедри створені контролюючі програми, які включають: тести, конструктивні питання, ситуаційні задачі, електронні мікрофотографії, мікропрепарати. Оцінювання знань студентів проходить із врахуванням виконання практичної частини заняття, участі у семінарському обговоренні матеріалу і виконання контрольних завдань.

Для покращення підготовки і здачі практичних навичок створені відеофільми по всіх розділах предмету.

Для підготовки та успішного складання інтегрованого ліцензійного іспиту на кафедрі гістології та ембріології на різних етапах оцінювання студентів використовуються тестові завдання типу «Крок 1». Під час проведення практичних занять викладачі кафедри розглядають і аналізують разом з студентами ситуаційні задачі та тестові завдання типу «Крок 1». Для цього використовується база тестів за останні 13 років. На підсумкових заняттях одним із форм оцінювання студентів медичного факультету є вміння самостійно вирішувати відповідні тестові завдання із вивчених тем. Після завершення вивчення гістології, цитології та ембріології студенти отримують допуск до сесії склавши тестовий контроль з даної навчальної дисципліни. Контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування в умовах, що наближені до іспиту «Крок 1» – 1 хвилина на 1 запитання. Студенти, позивні відповіді яких склали понад 80 % вважаються такими, які здали тестовий контроль і допускаються до сесії. На 3 курсі студенти здають ректорську контрольну роботу. Результати РК обговорюються на засіданні деканату, центральної методичної комісії, ректорату чи Вченої ради університету. В структурі Крок-1 предмет гістології становить 4-6 % . У 2017 році національний показник за результатами складання іспиту «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» становить 71,3%. В цьому році гістологію здали 70,8% студентів, що займає п’яте місце відносно інших предметів, які входять в структуру цього іспиту. За результатами Крок 1 Загальна лікарська підготовка у 2017 році середній показник правильних відповідей з гістології для студентів бюджетної форми навчання становит 74,7% , для контрактної - 65,1%. За результатами іспиту середній показник правильних відповідей для студентів бюджетної форми навчання становить 75,7%; контрактної - 64,8%. У 2018 році предмет гістології склали 62,9% студентів, що займає передостаннє місце серед усіх предметів, які входять структуру Крок-1, і це становить 88,5% від національного показника результатів складання ліцензійного іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка»

Студенти розв'язують ситуаційні задачі типу Крок 1 (2018 рік)