Підручники та посібникиКолектив кафедри постiйно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Теоретичнi й практичнi знання на кафедрi отримують студенти чотирьох факультетiв – медичного (I, II курси), стоматологiчного (I, II курси), якi вивчають такi розділи дисциплiни: цитологiя, ембрiологiя, загальна та спецiальна гiстологiя. 

Практичні заняття зі студентами проводяться відповідно до створених методичних розробок. Методика проведення занять зорієнтована, в першу чергу, на засвоєння знань і навичок, які необхідні для практичної роботи лікаря.

Студенти повнiстю забезпеченi методичною лiтературою, яка постiйно оновлюється i вдосконалюється. Викладачі кафедри пiдготували навчальні посiбники-атласи "Ультраструктура клiтин i тканин", "Ультраструктура основних компонентiв органiв систем органiзму", посiбник "Ембрiологiя", компакт-диск "Навчальнi матерiали з гiстологiї, цитологiї та ембрiологiї"," Анатомія та фізіологія з патологією" 


Навчальні матеріали, створені співробітниками кафедри.


Виконуючи заходи "Концепції розвитку Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського", на кафедрі за останні 5 років відбулися значні зміни в навчальному процесі. На основі типових програм створені і впроваджені нові робочі програми згідно методики єдиного робочого дня – українською, російською та англійською мовами. Особлива увага в навчальному процесі вже з перших курсів приділяється практично орієнтованому навчанню згідно Z-системи. Всі навчальні матеріали  розміщені на WEB-сторінці для різних факультетів українською, російською та англійською мовами: робочі програми з календаризованими тематичними планами, розклади практичних занять та лекцій, графіки чергувань викладачів, методичні вказівки, матеріали для підготовки до практичних занять, матеріали для підготовки до лекцій, презентації лекцій, відеофільми та таблиці.

Проведена значна робота по впровадженню і удосконаленню тестового контролю знань студентів за системою Moodle. Викладачі кафедри створили банк тестових завдань з попереднього тестування за системою „Moodle” (250 тестів на кожне практичне заняття), тести до незалежного семестрового екзаменаційного тестування.

Для щоденного контролю знань студентів викладачами кафедри створені контролюючі програми, які включають: тести, конструктивні питання, ситуаційні задачі, електронні мікрофотографії, мікропрепарати. Оцінювання знань студентів проходить із врахуванням виконання практичної частини заняття, участі у семінарському обговоренні матеріалу і виконання контрольних завдань.

Для покращення підготовки і здачі практичних навичок створені відеофільми по всіх розділах предмету.

Список рекомендованої літератури для підготовки до занять з гістології

а) Основні

1.   Гістологія людини / [Луцик О. Д., Іванова А. Й., Кабак К. С., Чайковський Ю. Б.]. – Київ : Книга плюс, 2010.

2.   Гістологія людини / [Луцик О. Д., Іванова А. Й., Кабак К. С., Чайковський Ю. Б.]. – Київ : Книга плюс, 2003.

3.   Волков К. С. Ультраструктура клітин і тканин : навчальний посібник-атлас / К. С. Волков, Н. В. Пасєчко. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1997.

4.   Презентація лекції з теми: «Введення до курсу гістології, цитології та ембріології. Історія розвитку науки» (Moodle).

5.   Матеріали підготовки до практичних занять з теми «Гістологічна техніка. Методи гістологічних досліджень. Основи цитології. Загальна організація клітини. Поверхневий комплекс» (Moodle).

б) додаткові

1.   Гистология, цитология и эмбриология / [Афанасьев Ю. И., Юрина Н. А., Котовский Е. Ф. и др.] ; под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. – [5-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Медицина. – 2001.

2.   Гистология : [учебник] / под ред. Э. Г. Улумбекова, Ю. А. Челышева. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : ГЕОТАР–МЕД, 2001.

3.   Данилов Р. К. Гистология. Эмбриология. Цитология. : [учебник для студентов медицинских вузов] / Р. К. Данилов – М. : ООО «Медицинское информационное агенство», 2006.

4.   Гістологія людини / [Луцик О. Д., Іванова А. Й., Кабак К. С.]. – Львів : Мир, 1993.

5.   Кузнецов С. Л. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии / С. Л. Кузнецов, Н. Н. Мушкамбаров, В. Л. Горячкина. – М. : Медицинское информационное агенство, 2002. 


Ċ
Наталія Петрівна Зикова,
15 вер. 2017 р., 04:08